วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิธีการแยกสารเนื้อเดียว

สารเนื้อเดียว = สารที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียว แต่ไม่ได้มีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวก็ได้

การระเหยแห้ง


การแยกสารเนื้อเดียวมีวิธีดังนี้

1.การระเหยแห้ง =  การแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยที่ของแข็งจะละลายน้ำหรือไม่ก็ได้
เช่น น้ำเกลือ,น้ำเชื่อม

2.การตกผลึก     =  เป็นการแยกของแข็งออกจากสารละลายที่มีตัวทำละลายหลายชนิดปนกัน

3.การกลั่น แบ่งได้ 2 ชนิด
 3.1 การกลั่นธรรมดา =

การกลั่นธรรมดา

การแยกของเหลวออกจากของเหลวที่ไม่ละลายน้ำหรือแยกสารละลายที่เป็นของเหลวโดยใช้จุดเดือดของสารเป็นเกณฑ์ จุดเดือดต้องต่างกันมากๆ
เช่น น้ำเกลือ (เกลือจุดเดือดคือ 1200 องศาน้ำจุดเดือดคือ 100 องศา)
 3.2 การกลั่นลำดับส่วน = การแยกสารที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกัน เช่น การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม


4.โครโมโตกราฟฟี่
โครโมโตกราฟฟี่
ข้อสังเกตุ  1.สารละลายดีจะเคลื่อนที่เร็วและดูดซับน้อย
                 2.สารละลายไม่ดีจะเคลื่อนที่ช้าและดูดซับมาก
คำนวน RF หาได้จาก  
ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ หาร ระยะทางที่ตัวทำละลาย
หลักการ  =  สารละลายแต่ละชนิดต้องมีความสามารถในการละลายต่างกันและมีสมบัติในการซึมผ่านตัวดูดซับ